Team - ORPHAN ELITE

Wave 1
Terdaftar pada 23 Apr 2020 12:03 WIB
Captain
Muh. Reynaldi Bagas Kara / ORP丨Reysvn
594241404
Member #2
Ashabul Kahfi / ORP丨Asha
599226539
Member #3
Muhammad Ahza Rayyan / ORP丨Ahza
5456373627
Member #4
Nur Rifki Arfiansyah / ORP丨Xanny
589781814
Member #5
Muh Arman Maulana / ORP丨Xonix
5251731203